European Union Projects

Smart City Digital Twin Platform
Project name

Smart City Digital Twin Platform

Project objective

This project will develop an online platform for a smart city's digital twin. The platform will be used to inspect the city's infrastructure. Such a system will make it possible to effectively predict, plan and manage the repair and development of infrastructure objects. The platform being developed will use spatial data of the city area. Spatial data will allow object inspections and accurate defect measurements. Innovative object extraction algorithms will be developed and used in the system. The innovative solutions developed in the project will allow the processing of large amounts of data and provide users with insights into the state of the city's infrastructure and help plan maintenance work.

Project result

In the course of R&D activities, an innovative product - a smart city digital twin platform will be created.

This project is implemented under progress instrument no. 05-001-01-05-07 "Create a consistent system for promoting innovative activities"

Project value

€607,806

EU funding

€432,341

Duration of project implementation

05/2024 - 06/2026

Project partner

Kaunas University of Technology

Sumanaus miesto skaitmeninio dvynio platforma
Projekto pavadinimas

Sumanaus miesto skaitmeninio dvynio platforma

Projekto tikslas

Šio projekto metu bus kuriama internetinė sumanaus miesto skaitmeninio dvynio platforma. Platforma bus naudojama miesto infrastruktūros inspektavimui. Tokia sistema leis efektyviai nuspėti, planuoti ir valdyti infrastruktūros objektų remontą ir plėtrą. Kuriamoje platformoje bus naudojami miesto teritorijos erdviniai duomenys. Erdviniai duomenys leis atlikti objektų inspekcijas ir tikslius defektų matavimus. Sistemoje bus kuriami ir naudojami inovatyvūs objektų išskyrimo algoritmai. Projekte vystomi inovatyvūs sprendimai leis apdoroti didelius duomenų kiekius ir pateiks vartotojams įžvalgas apie miesto infrastruktūros būklę bei padės planuoti priežiūros darbus.

Projekto rezultatas

Vykdant MTEP veiklas sukurti inovatyvų produktą - sumanaus miesto skaitmeninio dvynio platformą.

Šis projektas įgyvendinamas pagal pažangos priemonę Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“

Projekto vertė

607.806 €

ES finansavimas

432.341 €

Projekto įgyvendinimo trukmė

05/2024 - 06/2026

Projekto partneris

Kauno Technologijos Universitetas